Informácia prijímateľa o NFP

INFORMÁCIA PRIJÍMATEĽA O NENÁVRATNOM FINANČNOM PRÍSPEVKU (NFP) 

   
  • Miesto realizácie projektu : SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01  Sabinov
  • Názov a stručný opis projektu: 

Zavádzanie inovácií vo výrobe s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a zamestnanosti MRK

Modernizácia strojno-technologických zariadení s dôrazom na ochranu životného prostredia na všetkých významných technologických uzloch a tým zvýšenie  efektivity výroby, zníženie  energetickej náročnosti a hlučnosti inováciou technológie a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti  spoločnosti a zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov s podporou zamestnanosti MRK.

  • Názov a sídlo prijímateľa: SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01  Sabinov
  • Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

10/2013 – 04/2015

  • Názov riadiaceho orgánu: „Ministerstvo hospodárstva SR“ v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra“
  • Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.skwww.siea.sk, www.mhsr.sk

  • Výška schváleného príspevku: 448.500 EUR

 

Automatické vkladacie zariadenie Automatická priebežná vŕtačka
Automatické odoberacie zariadenie Baliaca a paletizačná linka