SK

Spoločenská zodpovednosť

Cieľom f. Sanas je aktívne zapojenie sa do celosvetového boja proti negatívnym civilizačným dopadom na životné prostredie. Chceme byť  modernou spoločnosťou, ktorá chráni životné prostredie, na výrobu nábytku používa zdravotne nezávadné materiály, a ktorá používa progresívne výrobné technológie s efektívnym využívaním energií.

Pôsobením klimatických zmien na naše životné prostredie sme vystavení zmenám, ktoré dnes každý človek bezprostredne pociťuje. Preto bok proti klimatickým zmenám je jednou z hlavných výziev súčasnej doby.

S týmto vedomím pracujeme v našej firme, určili sme si firemnú politiku v oblasti ochrany životného prostredia, ktorú sledujeme a výsledky medziročne vyhodnocujeme oproti stanovenému zámeru (plánu).

Naše hlavné úlohy vyplývajúce z firemnej politiky ochrany životného prostredia sú:

  • Znižovanie energetickej náročnosti vo vzťahu k hotovej produkcii (el. energia, výroba technologického tepla a tepla na vykurovanie)
  • Znižovanie emisii vo vzťahu k hotovej produkcii
  • Zvyšovanie podielu drevných aglomerovaných materiálov so zníženým obsahom voľného formaldehydu v našich výrobkoch
  • Zvyšovanie podielu recyklovaných materiálov

Pre každý rok si stanovíme  úlohy a ich plnením prispievame k ochrane životného prostredia a ochrane prírodných zdrojov.

Prispieť môže každý z nás!


Kontakt

SANAS, a.s.
Hollého 37
SK-083 01 Sabinov

Tel.: +421 51 4521 728
Mobil: +421 905 693 484
Email: sanas@sanas.sk

IČO: 36458562
DIČ: 2020004778
IČ DPH: SK2020004778

slovensky vyrobcasgs